Campus Futbol Sala – Inscripció

IMPORTANT: La inscripció no estarà registrada ni serà vàlida mentres NO es faça l’ingrés bancari.

FITXA D’INSCRIPCIÓ FUTBOL SALA CULLERA

1º Has de fer ingrés/transferencia bancaria en el compte de La Caixa i adjuntar el justificant:
LA CAIXA ES79 2100 4606 2722 0013 2701
CONCEPTE: FUTBOL SALA CULLERA + NOM DEL XIQUET/A
(Obligatori)Adjuntar el justificant* (arxius word,pdf,imatge)
2º Descarrega açi la fitxa mèdica, ompli-la i porta-la el primer dia d'activitat amb la fotocòpia de la targeta sanitària SIP.
Si vols pots adjuntar els arxius açi, a la fitxa d'inscripció.
(Optatiu) Adjuntar fitxa mèdica (Optatiu) Adjuntar SIP
3º Ompli les DADES
Nom del xiquet/a:* Cognoms:*
Data de naixement:* Escola i Curs escolar*
Adreça-Població:* Telèfons:*
Nom del pare i/o mare:* El vostre correu electrònic:*
-Comprova que el teu email està ben escrit-
Es la primera vegada que participa?* (Escriu Si o No)
El seu fill anirà i tornarà sol/a al Pavelló ?* (Escriu Si o No)
Quines persones estan autorizades a recollir-lo? mareparegerma / germanaiaio / iaiatio/tia
Quina talla de samarreta te el xiquet/a?*
INSCRIPCIÓ: Marca l'opció a escollir, pot ser una o varies.* Descompte de 10 € a partir del segon germà, excepte en setmanes i quinzenes.
Futbol Sala COMPLET: Del 25 de juny al 27 de juliol 145€
Futbol Sala mes JULIOL: del 2 al 27 de juliol 135 €
Futbol Sala PER SETMANES 40 €/setmana Escriu quines setmanes:
Futbol Sala PER QUINZENA 75 € per quinzena Escriu quina quinzena:
Quantitat TOTAL que has ingresat:*
Observacions, per si vols aclarir alguna cosa
Obligatori marcar les caselles d'acceptació:
AUTORITZACIÓ: La persona representant legal del xiquet/a participant en Futbol Sala autoritza a GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL a poder realitzar fotografies del/la menor durant el transcurs de Futbol Sala i a reproduir la imatge del/la menor en paper , suport magnètic (CD,DVD), pagina Web i il·lustració, sols per aquelles ocasions relacionades en Futbol Sala. Grup de Treball Social Reed 21 i l'Ajuntament prohibeixen expressament una explotació de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada del/la menor i a un ús il·lícit d'estes. La persona representant legal reconeix que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o nom.

He llegit i accepte les condicions.(1)

Els camps amb * són obligatoris

(1)Les dades arreplegades en el present document seran incorporats a un fitxer de tractamentautomatitzat i no automatitzat (suport mixt).
Esta informació és demanada per a formar part d'una base de dades amb la finalitat de poder gestionar les tasques administratives, i gestió 
de del tractament de dades de clients, proveïdors i  Persones de contacte i poder dur a terme les funcions pròpies de l'empresa en relació 
amb els mateixos, sent GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L el Responsable del fitxer, amb direcció en AVINGUDA JOAN FUSTER 14-3-9  46400 CULLERA 
VALÈNCIA d'Acord amb el que disposa la L.O. 15/1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal es poden exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació o oposició per mitjà de sol·licitud per escrit al Responsable del Fitxer en la direcció d'exercici de drets ARC sítia en AVINGUDA JOAN
FUSTER 14-3-9  46400 CULLERA VALÈNCIA acompanyant còpia del seu Document Nacional d'Identitat.
Així mateix GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L queda autoritzada a utilitzar les dades demanades amb finalitats comercials.
La negativa a subministrar les dades que li són sol·licitats suposarà si és el cas la impossibilitat de prestar els servicis per als quals les dites
dades hagueren sigut sol·licitats.
GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides, trobant-se els seus 
fitxers inscrits en l'Agència de Protecció de Dades, garantint-se el secret i la confidencialitat de les dades aportades. 

Los datos recogidos en el presente documento van a ser incorporados a un fichero de tratamiento automatizado y no automatizado (soportemixto).
Esta información es recabada para formar parte de una base de datos con la finalidad de poder gestionar las tareas administrativas, y gestión
de del tratamiento de datos poder llevar a cabo las funciones propias dela empresa en relación con los mismos,siendo GRUP DE TREBALL SOCIAL 
REED 21 SL el Responsable del fichero,con dirección en JOAN FUSTER 14-3º PTA9 46400 CULLERA VALENCIA. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1.999
de Protección de Datos de Carácter Personal se pueden ejercitar los derechos de acceso,rectificación, cancelación u oposición mediante solicitud 
por escrito  al Responsable del Fichero en la dirección de ejercicio de derechos ARCO sita en GRUP DE TREBALLS OCIAL REED 21 SL el Responsable del
fichero,con dirección en JOAN FUSTER 14-3º PTA9 46400 CULLERA VALENCIA acompañando copia de su Documento Nacional de Identidad. Asimismo GRUP DE 
TREBALL SOCIAL REED 21 SL el Responsable del fichero, con dirección en JOAN FUSTER 14-3º PTA9 46400 CULLERA  VALENCIA queda autorizada a utilizar 
los datos recabados con finalidades comerciales. La negativa a suministrar los datos que le son solicitados supondrá en su caso la imposibilidad 
de prestar los servicios para los cuales dichos datos hubieran sido solicitados.GRUP DE TREBALL SOCIAL REED  21 SL el Responsable del fichero, 
con dirección en JOAN FUSTER 14-3ºPTA 9 46400 CULLERA VALENCIA ha adoptado las medidas deseguridad de  protección de datos personales legalmente 
requeridas, encontrándose sus ficheros inscritos en la Agencia de Protección de Datos, garantizándose el secreto y la confidencialidad de 
los datos aportados.

Si tens algun dubte…

Al activar el check de "Lectura y Aceptación" de nuestra Política de Privacidad, usted está indicando que ha leído, entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas especificadas para la recogida, almacenamiento y el tratamiento de sus datos personales.

FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO: Consultas Website. Acepta la respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web.


Uso de cookies

Este sitio de Internet utiliza cookies para mejorar la navegación. Por favor, configure el uso de cookies según sus preferencias. Dispone de más información en nuestra Política de Cookies aquí. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.

ACEPTAR
Aviso de cookies